Haberler

27. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ 21, 22 ŞUBAT 2024 günleri İstanbul'da yapılacak

20 Eylül 2022 Salı - Okunma: 11554
27. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ 21, 22 ŞUBAT 2024 günleri İ

 

27. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

 AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ HÜR BİR PLATFORM’DUR.

21-22 Şubat, 2024
 

Krizlerden İstikrara

“KAPSAYICI BİR DÜNYA İNŞA ETMEK” 

Dünyamızda beklenmeyen zamanlarda, farklı veya eş zamanlı olarak meydana gelen doğal, ekonomik, toplumsal ve siyasi gelişmeler zaman zaman bölgesel veya küresel krizlere dönüşmekte ve istikrar arayışı küresel bir köy haline gelen dünyada ülkeler arasında işbirliğini gerektirmektedir.

İklim değişikliği ve küresel ısınma dünya için tehlike çanları çalarken, bu konulardaki mücadelede başarısızlık hemen gıda, su, mineral ve hammadde kıtlığı ekonomide, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji temininde sorunlar yaratarak yüksek enflasyon veya durgunluk gibi kriz tuzakları hazırlamaktadır. Fakirlik kısır döngüsünün nasıl kırılacağı, orta gelir tuzağının nasıl aşılacağı ve her ülke ve her birey için ekonomik ve sosyal refahın nasıl güvence altına alınabileceği yine 27. Avrasya Ekonomi Zirvesinin oturumlarında değerlendirilecektir.

Dünya için 21. yüzyılın ikinci on yılı Covid-19’un pandemisinin ekonomik, toplumsal ve siyasi yan etkilerini gündemin odağına yerleştirmiştir. Ekonominin, demokrasinin ve hukuk sisteminin karşı karşıya olduğu tehlike yönetimlerin bu sorunlara insanların yararına çözüm üretememesi, geniş bir insani krize dönüşeceğinin işaretlerini taşımakta.

Teknolojinin salgın ve halk sağlığı krizine sağladığı imkân büyük bir etki yaratmıştır. Bu vesile ile salgınla mücadelede gerekli aşıyı bularak insanlığın hizmetine sokan Türk Doktorları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi sürdürülebilir insan sağlığına yaptıkları katkıdan saygı ile selamlayacağız.

Rusya ve Ukrayna savaşının çok yönlü negatif etkilerini her alanda ve özellikle gıda ve enerji güvenliğinde görmekteyiz. Suriye’de, Kafkaslarda, Afrika’da süren savaş konjonktürü, Asya’da Tayvan Boğazı ile ilgili gerginlik, Lübnan ve Irak’ta yaşanmakta olan terör, Filistin’de yaşanan dram, Afganistan’da akıl dışı davranışlar aynı anda yaşanmaktadır. Bütün bunlar dünyada yeniden derinleşen bir kutuplaşmaya neden olurken savaş sanayi dallarında büyüklü küçüklü ülkelere yeni piyasa olanakları sağlamaktadır.

Savaş ve çatışmaların yarattığı bir başka sonuç göç krizidir. Günümüzde istemsiz göç her gün artan bir sayıda sürmekte kendini savaştan kaçanların oluşturduğu yer değiştirmeler; daha iyi şartlarda yaşama arzusu; Daha özgür olma veya susuzluk, açlık ve sefaletten kurtulma arzusunun yarattığı istemsiz göç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla göç salgını da yaşamakta olduğumuz krizlerin ayrı bir parçası olarak 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde değerlendirilecek ve özellikle Türkiye’nin göç ile sınavı üzerinde durulacaktır. Yaşanan insanlık dramına nasıl çözüm üretileceği oturumlarımızda dünyada “sürdürülebilir barışın” inşasında nasıl bir yer alabiliriz teması ile incelenecektir. Bu bizi yeniden bir ülkenin kendi insanları arasında, içinde bulunduğu bölgedeki komşuları ile ve nihayet uluslararası platformda orta çıkan güven kaybının durdurulması ve yeniden güven inşası konusuna getirmektedir.

Dünya Fukuyama’nın “Tarihin sonu”, Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası” ve Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” iddialarını nasıl aşacaktır? Soruları 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin gündeminde olacaktır.

Oturumlar

1. Genel Ekonomi Konuları ve Alt Başlıkları

 • Dünyanın son 10 yıl içindeki genel ekonomik görünümüne bir bakış
 • Arz zincirlerindeki sıkıntılar ve Gıda Güvenliği
 • Büyük şehirlerdeki hızlı nüfus artışı, kent ve kır yoksulluğu
 • Ekonomik Büyümenin Kalitesi
 • Yardımlar, Dış Yardımlar, Temel Gelir Tartışmaları
 • Dış Borç sorunu ve sürdürülebilir borçlanma

 

2.   İklim Krizi, Çevre ve Enerji Sorunları Alt Başlıkları              

 • Fosil yakıtların kullanımında azaltma hedefleri. Uluslararası kriterler ve hedeflerle uyum. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınacak önlemler; biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması, ekosistemin çöküşüne dur demenin yolları. Doğal felaketlere karşı hazırlık ve bilinç oluşturma, uluslararası yardımlaşmada Kızılay, Kızılhaç, Dünya Sağlık Örgütünün önemi.
 • Sürdürülebilir ve Kesintisiz Enerjinin Sağlanması
 • Enerji dar boğazı, enerjide arz güvencesi ve akaryakıt fiyatları insanlığın önündeki en büyük sorunlardan biridir
 • Özellikle enerjide fiyat, üretim, üretim maliyeti sorunları.
 • Yenilebilir enerjide alternatifler: Hidro, Solar, Rüzgâr, Nükleer enerji alternatifleri.
 • Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu: Daha az sera gazı salımı, enerji güvenliği, sürdürülebilir ekonomik büyüme için sürdürülebilir enerji tüketimi.

 

3.   Temel Haklar. Demokrasi ve Otoriter Rejimlerde Hak İhlalleri Alt başlıkları

Her alanda görülmeye başlayan hak ihlalleri ve şiddet kullanımı, eşitsizlikler, özgürlüklerin kısıtlanması, yasalarla verilmiş hakların uygulamada geçerliliğini kaybetmesi, yurttaşları yaşam hakları konusunda endişelendiriyor. Kötü muameleyle işkence haberleriyle her gün karşı karşıyayız. Düşünce, ifade, toplanma ve bir araya gelmede hak ihlalleri dünyanın her yerinde gündemde.

Özelliklede barışın yaşatılması ve korunmasının önemi üzerinde duracağız.

Zira Ukrayna-Rusya ihtilafı, Karabağ’ın geleceği, Kosova-Sırbistan gerginliği, Suriye, Irak ve Lübnan’ın istikrarı önümüzde bekleyen sorunlardan bazılarıdır.

Bu konuları özel bir güvenlik, istikrar ve barış oturumunda ele alacağız.

 • Hukuk, Kanunlar Önünde Eşitlik ve Hukukun Üstünlüğünün Önemi
 • Yargı Bağımsızlığı ve Kuvvetler Ayrılığının Önemi
 • Basın Özgürlüğü ve Sınırları, Oto Sansür
 • Bireysel Özgürlükler ve yargı süreçleri
 • Anayasa Mahkemesi ve diğer Mahkemeler
 • Denetim aracı olarak Sayıştay
 • Yüksek Seçim Kurulu ve Demokratik Süreç açısından Önemi
 • Kadın ve çocuk haklarının korunması, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği ve kadına şiddetin önlenmesi,     

 

4.   Gayri Meşru Ticaretle(Illicit Trade) Mücadelede İşbirliği

 • Uyuşturucu
 • İnsan
 • Organ
 • Tarihi ve Arkeolojik eser
 • Silah ve kıymetli meta kaçakçılığı ile mücadelede işbirliğinin rolü ve önemi

 

5.   Yapay Zekânın İnsanlığın Geleceği ve Hukuki Altyapı

İnsan zekâsı ve insan zekâsının ürünü olan yapay zekânın görev değişim; Farklı sektör ve kuruluşların operasyonlarını daha verimli bir şekilde kullanılması; Tarımda, sanayide, trafikte, sağlık ve eğitimde yapay zekânın bugünü ve geleceği. Yapay zekânın sorumluluğu ve hukuk.

6.   Ulaştırma Koridorları: Dünyayı entegre etme projesi Tek Kuşak-Tek Yol Projesi ve 2023-24 dönemindeki görünümü

Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveler, Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi ”ne büyük önem vermektedir. 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde de “Kuşak ve Yol Girişimi’ni” on birinci yılında barışın, refahın ve uygarlığın diyalog projesi olarak ele alınacaktır kara ve deniz yoluyla Beijing’i Londra’ya bağlama projesi olan bu girişimin teknik,  ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri incelenecektir.

7.   27. Avrasya Ekonomi Zirvesi Özel Bir Oturumu: “Suyun Peşinde Bir Ömür”. Bu oturumda Doğumunun 100. Yılında Süleyman Demirel’in Aziz Anısına: Sürdürülebilir  Su Yönetimi Konuları İrdelenecektir.

Marmara Grubu Vakfı’nın kuruluşunda ve Avrasya Ekonomi Zirvelerinin bugünkü başarı çizgisini yakalamasında unutulmaz katkısı olan, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i bu özel oturumla anacağız. Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri olarak vefa duygusuna verdiğimiz önemin bir işareti olarak anısını her zaman yaşatacağımız merhum Süleyman Demirel’in Türkiye’nin sürdürülebilir su kaynaklarının kullanımı ile ilgili bürokratik serencamını, Türkiye’den ve yurt dışından arkadaşlarından dinleyeceğiz.

 • Sürdürülebilir Su Kullanımı
 • Su Tasarrufu ve Su Arıtma ve Tutma Teknolojileri Organ
 • “Suyun Peşinde bir Ömür” Süleyman Demirel’in öncelikle Türkiye’nin meşakkat çeken kadınlarına bir armağandır.

 

 

AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ'Nİ ŞEREFLENDİRENLER