Kültürler Arası Diyalog

Marmara Grubu Vakfı 1998 yılında Kültürlerarası Sevgi ve Barış Diyaloğu’nun temellerini atarken süreklilik arz edecek bir çizginin çizebileceğini kimse aklının köşesinden geçirmiyordu1

4.12.2012 - Okunma: 5488
Marmara Grubu Vakfı 1998 yılında Kültürlerarası Sevgi v

 

KÜLTÜRLERARASI DİYALOG MARMARA GRUBU VAKFI'NIN BİR BARIŞ PROJESİDİR. 

“Marmara Grubu Vakfı 1998 yılında Kültürlerarası Sevgi ve Barış Diyaloğu’nun temellerini atarken süreklilik arz edecek bir çizginin çizebileceğini kimse aklının köşesinden geçirmiyordu. Oysa akıp giden zaman içinde bugün görüyoruz ki; kültürlerarası diyalog artık vazgeçilmez bir tema ve ideal olmuştur. Bu düşüncenin hayatiyet kazanmasında emek sahibi olanları yarın insanlık saygı ile anacaktır.

1998 yılında arkadaşlarının ve Dr. Akkan Suver’in kararlı ve itinalı amma o nispette inatçı ve ısrarcı düşüncesiyle cami, kilise, havra üçgeni yan yana getirilmiş, Kültürlerarası Barış ve Sevgi Birlikteliği’nin önce Türkiye sonra dünya çapında temeli atılmıştır. Marmara Grubu Vakfı, kültürlerarası diyaloga yüksek önem vermektedir.

Zira Türkiye ölü ve yaşayan kültürlerin oluşturduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Yer aldığımız bu coğrafyada önce efsane mitler, çok tanrılı dinler daha sonra farklı semavi dinler var oluş sebep ve gayeleriyle yaşamışlardır. Bugün ise Musevi, Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlarla daha sonra aramıza katılan Budistlerle İstanbul’da, İzmir’de, Konya’da, Mardin’de, Kayseri’de, Adana’da, Ankara’da, Edirne’de, Trabzon’da, Samsun’da yaşanan bu birlikteliği önce ulusal çapta ele aldık. Bu ele alışın anlamı; küreselleşmeden kaynaklanan sorunların hiç birinin kültüründen kaynaklanmadığını bilmemizden geliyordu.

Aksine kültürlerin, medeniyeti oluşturduğunu ve bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak güçlü mesajlara sahip olduğunu da biliyorduk. Bu bilgiden yola çıkarak kültürlerarası uzlaşma çalışmalarına hız vererek ve insanlığı sürekli barış ve hoşgörüye ulaştırmayı kendimize rehber aldık. Zira medeniyet ve kültürlerarasında örülmüş duvarların, konulmuş ön yargıların yıkılarak, birlikte yaşamanın hayata geçirilmesi daha geniş bir deyimle bir nokta da barışın sağlanabilmesi için öncelikle din sorumluları arasında karşılıklı diyalog ortamının oluşmasına ve oluşturulmasına büyük ihtiyaç vardır.

Özellikle de her dinin, insan hakları, ahlak ve hukukun üstünlüğü konularını savunmasını ve barış içinde yaşamanın gerekliliğini ortaya koyduğunu göz önüne alan Marmara Grubu Vakfı bu alanda Kültürlerarası Diyalog Platformu’nu oluşturarak öncelikle din merkezli huzursuzluklara, çatışmalara, savaşlara, mabet, tapınak ve çevre tahribatına son vermeyi hedefledi. Bütün bunların gerçekleştirilebilmesine birlikte yaşama kültürünün pekişebilmesi ve de gelecekte huzursuzlukların tekrarlanmaması için öncelikle semavi din mensuplarının ön yargı, tahakküm, zorlama gibi insan onuruyla bağdaşmayan yaklaşımlarına son verilmesini temin gayesiyle samimi, ciddi ve sorumlu bir diyalog anlayışını ortaya koyduk.

Ortaya koyduğumuz bu diyaloğa tarafların dinlerine, kutsalına saygı gösterilmesi prensibiyle Sevgi ve Barış Diyalogu adını verdik. Sevgi ve Barış Diyalogumuza dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz başkanlığında başladık. Etkinliğimize, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Ermeni Patriği Mesrop II, Süryani Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Korepiskoposu Yusuf Sağ, Vatikan’dan Monsenyör Marovitch, Hahambaşı David Asseo ve Monsenyör Çolakyan büyük ilgi gösterdiler ve hepsi ayrı ayrı etkinliğimize rağbet ettiler. Daha sonra bu çalışmalar Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Hahambaşı İzak Haleva’nın katılımı ile devam etti. Ermeni Patriği Mesrop II'nin hastalığı üzerine görevi devir alan Patrik Vekili Aram Ateşyan ile aynı münasebetlerimiz başarı ile devam etti. 

Türkiye’nin dışında da ses getiren kültürlerarası diyalog çalışmalarımız Rusya’da, Vatikan’da, Bosna Hersek’te, Belçika’da, Azerbaycan’da, Bulgaristan’da, Kırgızistan’da, Moğolistan’da,  Yunanistan’da, Gürcistan’da, Romanya’da, Suriye’de, Irak’ta, Arnavutluk’ta, Kosova’da, Makedonya’da, İspanya’da, İtalya’da, Avusturya’da tıpkı ülkemizde olduğu gibi bilinen ve tanınan bir projedir. Önceleri Vatikan’ın ve diğer ülkelerin de konuya yaklaşımları Dinlerarası Diyalog adı altında başlanmıştı. Marmara Grubu Vakfı ise olaya dinler değil kültürler arası diyalog felsefesi ile yaklaşıyordu. Bu yaklaşım Vatikan’ın Kültürlerarası Diyalog Sekreteryasının dikkatini çekti ve 2004 yılında Vatikan Dinlerarası Diyaloğu kaldırdı ve yerine Kültürlerarası Diyalog Genel Sekreterliği’ni kurdu.

Bu kuruluş Marmara Grubu Vakfı’nın Kültürlerarası Diyalog Platformu’nun düşünce ve var oluş felsefesi ile örtüştü. 2006 yılının Ekim Ayı’nda da İstanbul’da gerçekleşen etkinliğimize Vatikan Kardinal seviyesinde iştirak etti. Kardinal Celata’nın katıldığı bu çalışmalar sonucunda çalışmalarımız doruk noktasına ulaştı.

9 Kasım 2006 günü Vatikan’da Papa Benedict XVI, Marmara Grubu Vakfı’nı kabul etti. Dr. Akkan Suver, Prof. Dr. İlter Turan, Leyla Tavşanoğlu ve Cafer Okyar’dan oluşan Marmara Grubu Vakfı’nın Vatikan’da Papa tarafından kabulü bir noktada başlangıçta çizdiğimiz yol haritasındaki kararlılık isabet ve haklılığımızı ortaya koydu. Papa, Marmara Grubu Vakfı’nı İslamiyet, Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasında diyalog köprüsü olarak görmediğini aksine Keldanilik, Süryanilik gibi aralarında azalan değerlerin de bulunduğu zenginliklerin yaşatılmasında gösterdiği yüksek kültürel çalışmalardan dolayı da takdir ettiğini ve bu kültürlerin canlı tutulmasında ortaya koyduğumuz gayretlerimizin takipçisi olduğunu heyetimizi kabulünde beyan etti. Vatikan’ın bu dikkati 1998 yılından beri sürmekte olan emeklerin gücünü ve haklılığını da kendiliğinden ortaya koydu.

2008 yılında Papa 16. Benedictus, Türkiye’yi ziyareti esnasında Dr. Akkan Suver ve Müjgan Suver’i İstanbul’da kabul etti. Daha sonra gene Papa Benedictus 2011 yılında Dr. Akkan Suver, Dr. Fatih Saraçoğlu, Necdet Timur ve Aykut Eken’den oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti’ni üçüncü defa kabul etti.

Azerbaycan Şeyhül-İslamı Allahşükür Paşazade, İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Bosna-Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazovic, Moskova Büyük Müftüsü Ravil Gaynuddin de Marmara Grubu Vakfı’nı kabul edenler arasındadır. Kültürlerarası Diyalog çalışmalarına 2013 yılında, “Ekolojik Diyalogda Kültürün Önemi” de eklenmiştir.

Marmara Grubu Vakfı Kültürlerarası Diyalog çalışmalarına verdiği yüksek önemi Avrasya Ekonomi Zirvelerinde düzenlenen özel oturumlarla da sürdürmektedir. Özeklikle 2014 yılında gerçekleşen "Barış'ta Yerel'den Küresel'e Diyalogun önemi' toplantımıza Ekümenik Patrik Bartholomeos'un yanı sıra Kafkas Müslimanları Şeyhul İslam'ı Allahşükür Paşazade, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, İran Dışişleri Eski Bakanı Manoicher Mottaki, Yunanistan Dışişleri Eski Bakanı Dora Bokayannis, Arnavutluk Prensi Leka, UNESCO'dan Genç Seiti, Türkiye Hahambaşısı İzhak Haleva, Azerbaycan Ortodoks Klisesi Lideri Aleksandr Issein, Yunanistan Parlamentosu Milletvekili Maria Yannakaki, İsrail Parlamentosu Knesset Milletvekili Davit Tusur, Slavyani  Vakfı Başkanı Zhari Zhariyev, Romanya Parlamentosu Milletvekili Ionut Vulpescu, Medeniyetler İttifakı Eş Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıağ, Azerbaycan Yahudileri Lideri Haham Milix Yevdayev, Süryani Patrik Vekili Yusuf Çetin, Azerbaycan Katolik  Kliseleri Monsenyörü Vladimir Fekete, Sırbistan Müftüsu Muhammed Jusufspahic, Süryani Katolik Kliseleri Patrik Vekili Monsenyör Yusuf Sağ, Prof. Dr. Agni Vlavianos Arvantis, Karadağ Eski Dışişleri Bakanı Jusuf Kalamperovic, Vatikan Ankara Büyükelçisi Monsenyör Antonio Lucibello, İstanbul Müftüsu Prof. Dr. Rahmi Yaran'da katıldı.  

Kültürlerarası Diyalog çalışmaları Marmara Grubu Vakfı’nın uluslararası olduğu kadar etnisite alanında da büyük ve değerli aşamalar kaydetmiş bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Irkı, dini, mezhebi, kültürü farklı olsa da, bu dünyanın en yüce varlığının insan olduğu gerçeğinden hareket eden Marmara Grubu Vakfı Kültürler Resmigeçidinin yaşandığı ülkemizde kilise, havra, cami birlikteliğini bir zenginlik olarak kabul etmiş ve benimsemiştir. Gene Marmara Grubu Vakfı yüzyıllar boyu ezan seslerinin, hazan seslerine ve kilise çanlarına karıştığı ülkemizde, tarihten intikal eden, birlikte yaşamak kriterlerimize geleneksel adalet duygusuna sahip olarak etnik ve dini bloklaşma yerine, bir işbirliği ortamının oluşmasını kendine rehber edinmiştir. Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı kriterlerin köklü ve zengin mirasçısı olan Marmara Grubu Vakfı, kültürlerarası diyalog çalışmalarına olağanüstü büyük önem vermektedir.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, dinler ve kültürlerarası diyalogda bir ilk olan ve bu yıl 1700. yıldönümü kutlanan Milano Fermanı (the Edict of Milan) törenlerine Patrik Bartholomeos'un davetlisi olarak katıldı. 4-7 Ekim 2013 günleri gerçekleştirilen törenlerin ilki Belgrat'ta, ikincisi seremoni olarak Niş'te ve sonuncusu ise Podgorica'da "Church of the Holy Resurrection and Divine Liturgy" Katedrali'nin restorasyonu sonrası açılışında gerçekleşti.

Sırbistan Müftüsü Muhammed Jusufspahic Dr. Akkan Suver ile birlikte 

Önemli Başlıklar

Kültürler Arası Diyalog

Yaklaşan Etkinlikler